PSI-eFKa

PSI-eFKa

System finansowo-księgowy PSI – eFKa umożliwia prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi uzupełnieniami. Ewidencja księgowa i rozliczenia finansowe prowadzone są w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika indywidualne plany kont. „eFKa-PSI” jest systemem „wieloletnim” – pozwala na przeglądanie zapisów oraz tworzenie zestawień i sprawozdań z kilku lat obrotowych jednocześnie. Oprócz podstawowej funkcji księgowania na kontach księgi głównej system wykonuje równoległe księgowanie dokumeSI-eFKntów w rejestrach VAT oraz zapisywanie informacji w rozrachunkach (zobowiązania i należności). Dodatkowo zawiera moduł obsługi KASY oraz ewidencji Środków Trwałych.

schemat_efka1

Funkcje Podstawowe:

Księgowanie dokumentów – przejrzysta i zgodna z zasadami rachunkowości struktura ewidencji dokumentów ułatwia ich grupowanie zgodnie z przyjętymi zasadami ich archiwizowania i przechowywania. Dokumenty są podzielone na dzienniki i pakiety (w ramach dziennika). Każdy dokument posiada część nagłówkową odzwierciedlającą zaistniałe zdarzenie gospodarcze i część dekretacyjną.

Dokumenty mogą być wprowadzane do ewidencji w dowolnym miesiącu i roku obrachunkowym pod warunkiem, że dany okres nie jest zamknięty. Zdarzenia gospodarcze po wprowadzeniu do systemu (przygotowanie zapisów do księgowania) są od razu widoczne w sprawozdaniach bez konieczności zamykania okresu. Wszystkie nie zamknięte okresy i dokumenty są dostępne do edycji dla użytkowników posiadających właściwe uprawnienia. Dokumenty wprowadzone do księgi głównej są widoczne zarówno w rejestrach VAT jak i w rozrachunkach.

System PSI – eFKa przeprowadza kontrolę poprawności księgowania oraz sprawdza przed zamknięciem miesiąca czy istnieją puste dokumenty oraz czy bilansują się zapisy na kontach bilansowych. W trakcie wykonywania procesu księgowania dokumentów jest możliwe:

  • zakładanie brakującego kont analitycznego,
  • dopisywanie kontrahentów do kartoteki,
  • kojarzenie rozrachunków.

Okresy rozliczeniowe –  prowadzenie ewidencji księgowej równolegle w każdym miesiącu danego roku obrachunkowego. Oznacza to, że nie jest wymagane zamknięcie miesięcy w celu wprowadzania dokumentów w miesiącach następnych. Użytkownik może dokonywać księgowania w latach otwartych niezależnie od ilości tych lat. Rok obrachunkowy może się rozpocząć w dowolnym miesiącu i zamknąć również w dowolnym miesiącu. Użytkownik (osoba upoważniona) sam decyduje o momencie zamknięcia kolejnych okresów rozliczeniowych – miesięcznych, rocznych.

Rozrachunki – podczas wprowadzania dokumentu do księgi głównej użytkownik może wskazać należności lub zobowiązania, które mają zostać rozliczone dokumentem. System umożliwia rozliczenie kilku dokumentów w rozrachunkach jedną wpłatą. Możliwa jest również odroczone skojarzenie rozrachunków z zapłatą (kojarzenie rozrachunków może się odbyć nawet po zamknięciu okresu). System umożliwia analizę rozrachunków zarówno w odniesieniu do jednego konta jak i w odniesieniu do kontrahenta (obejmując wiele kont, w których kontrahent został użyty jako analityka).

Rejestry VAT są tworzone bezpośrednio z kont księgi głównej w zdefiniowanych przez użytkownika rejestrach VAT. Oznacza to, że w momencie wprowadzenia dokumentu zewnętrznego na konta księgi głównej automatycznie powstaje właściwy rejestr VAT

Bezpieczeństwo i integralność danych zapewnia serwer bazy danych Oracle. System zawiera rozbudowane sposoby zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem. Użytkownicy mają definiowany dostęp do poszczególnych funkcji systemu oraz poszczególnych tabel zawierających dane księgowe.

Relacje z otoczeniem

Import danych – system udostępnia użytkownikowi rozbudowany mechanizm importu danych z innych systemów. Standardowo w systemie znajduje się automat do importu danych z systemu handlowego ‚PSI”, systemu INTEGRIS klasy ERP. Podstawowymi dokumentami podlegającymi dekretacji są dokumenty: zewnętrzne zakupu i sprzedaży, magazynowe przychodowe i rozchodowe, kasowe. Istnieje również możliwość importu danych z innych systemów np. HIPOKRATES.

Export danych – System umożliwia dostęp do danych zgromadzonych w księdze głównej poprzez wykorzystanie ODBC. Wystarczy wskazać jako źródło danych odpowiednie tabele systemu. Wygodna integracja z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL, Crystal Reports (system raportujący). Dane z kolejnych lat obrotowych (konta księgi głównej, dowody, zestawienia) dostępne są w jednym miejscu bez konieczności kłopotliwego „wchodzenia „i „wychodzenia „do systemów obsługujących kolejne lata.

Przykładowe ekrany PSI eFKa :